Piesakieties savas mājas un pagalma teritorijas labiekārtošanai

No 2014. līdz 2018. gadam (ieskaitot) ar pilsētas domes līdzfinansējumu pilsētas pagalmu labiekārtošanas un dzīvojamā fonda energoefektivitātes uzlabošanas programmā tika ierīkoti 49 bērnu laukumi, renovēti 59 pagalmi un ietves, izremontēti 46 servitūta ceļi, labiekārtots viens trenažieru laukums, veikti astoņi energoauditi, divām mājām sniegts atbalsts tehniskās dokumentācijas sagatavošanā, vienā mājā rekonstruēta apgaismojuma sistēma. Kopā šiem mērķiem piešķirti 878 tūkst. eiro.

2019. gads ne ar ko neatšķiras no iepriekšējiem – iedzīvotāji vēl aizvien pauž lielu interesi par pašvaldības līdzfinansējuma apgūšanu, lai varētu atrisināt visas «sāpīgākās» problēmas, ieguldot mazāk savu līdzekļu. Piemēram, SIA «Rēzeknes Namsaimnieks» vien jau ir 14 daudzdzīvokļu māju iedzīvotāju lēmumi par dalību programmā, un tas vēl nav viss.

Kā varam atcerēties, līdz šim dome piešķīra līdzfinansējumu konkursa kārtībā. Šogad tā mainīsies. Priekšsēdētāja vietnieks attīstības un investīciju jautājumos Aleksejs Stecs: «Esam sagatavojuši jaunus saistošos noteikumus par līdzfinansējuma programmu, kas beidzot stājušies spēkā. Domes atbalstīto iniciatīvu ziņā būtisku izmaiņu nav, izņemot vienu punktu. Mūsu prioritāte ir atbalsts daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem no ES struktūrfondu līdzekļiem finansēto energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu realizācijā, tāpēc šiem mērķiem piešķirsim līdzfinansējumu 20 procentu apmērā, bet ne vairāk kā 30 000 eiro. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā uzstāja, lai no saistošajiem noteikumiem izņemam domes atbalstu fasādes krāsošanai Atbrīvošanas alejā un Latgales ielā. Domāsim kādu citu veidu, kā realizēt šo iniciatīvu. Būtiski ir tas, ka esam vienkāršojuši pieteikuma iesniegšanas procedūru un samazinājuši nepieciešamo dokumentu paketi. Vēl jāpiebilst, ka domes sēdē tika apstiprināts vērtēšanas komisijas sastāvs. Tas nozīmē, ka jau uzsākām pieteikumu pieņemšanu rindas kārtībā bez jebkāda konkursa. Tas ļaus nezaudēt laiku būvsezonas aktīvākajā posmā.»

Saskaņā ar jaunajiem domes saistošajiem noteikumiem «Par Rēzeknes pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai un šo māju īpašumā vai nomā esošo zemesgabalu labiekārtošanai» varat saņemt šādu atbalstu:

1) Energoefektivitātes pasākumi:

– būvieceres izstrāde, ko līdzfinansē ES struktūrfondi, – 95%, bet ne vairāk par 2800 eiro pēc minētā līdzfinansējuma iegūšanas vai pēc energoefektivitātes darbu uzsākšanas;

– energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi, ko finansē ES struktūrfondi, saskaņā ar Būvvaldes apstiprinātās būvieceres dokumentāciju – 20%, bet ne vairāk par 30 000 eiro.

2) Zemesgabalu labiekārtošana:

– piebraucamo ceļu, bez maksas pieejamo stāvvietu, iekšpagalma un gājēju celiņu, zaļās zonas atjaunošana – 50% no projekta kopējām atbalstāmajām izmaksām;

– servitūta ceļu, ko izmanto, lai nokļūtu līdz nekustamajam īpašumam, seguma atjaunošana, – 75% no projekta kopējām atbalstāmajām izmaksām;

– jauna bērnu rotaļu laukuma ierīkošana vai esošā laukuma atjaunošana – 95% no projekta kopējām atbalstāmajām izmaksām, bet ne vairāk par 7000 eiro;

– apgaismojuma izbūves darbi – 50% no projekta kopējām atbalstāmajām izmaksām.

***

Līdztekus šīm iniciatīvām pašvaldības pārstāvji solīja nodrošināt atbalsta veidus tiem, kuri vēlas pieslēgties centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai, turklāt jāpiebilst, ka pašvaldība nodrošina 95 procentu līdzfinansējumu šiem pasākumiem, arī privātmāju sektoros. Īpaši aktuāls šis jautājums kļuva pēc brīvkrānu slēgšanas.

Līdz ar to domē tapuši vēl vieni saistošie noteikumi «Par Rēzeknes pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām».

Saskaņā ar tiem domes līdzfinansētie pieslēgšanas darbi ir šādi:

1) projektēšana:

– topogrāfiskā plāna izstrāde, būvju situācijas plāna un/vai inženiertīklu situācijas plāna izstrāde;

2) būvdarbi:

– ūdensvada ievada un/vai kanalizācijas izvada izbūve saskaņā ar apstiprināta tehniskā projekta risinājumu;

– komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūve.

Līdzfinansējuma apjoms:

1) 90 procenti, bet ne vairāk par 2500 eiro viena nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai vai daudzdzīvokļu mājai, kur vismaz viens dzīvokļa īpašnieks atbilst vienai no šīm kategorijām:

– persona ar I un II grupas invaliditāti,

– ģimene, kurā ir persona ar I un II invaliditātes grupu, kura nekustamajā īpašumā dzīvo faktiski un deklarējusi dzīvesvietu,

– daudzbērnu ģimene,

– maznodrošināta vai trūcīga ģimene.

2) 20 procenti, bet ne vairāk par 800 eiro viena nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai šādām kategorijām:

– nekustamā īpašuma īpašniekiem,

– dzīvokļu īpašnieku kopībai daudzdzīvokļu dzīvojamajās mājas pieslēgšanai, pamatojoties uz daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu.

Pašvaldība neatbalsta šādus pieslēgšanas izdevumus:

– esošās ūdensapgādes un komunālo notekūdeņu kanalizācijas sistēmas vai tās daļas pārbūvi vai nojaukšanu (izņemot septiķus, ja to iespējams pārbūvēt kanalizācijas sistēmas nepieciešamajās sastāvdaļā, piemēram, skatakā saglabājot esošo izvadu uz to),

– jaunas ūdensapgādes sistēmas izbūvi, ja nekustamajā īpašumā jau ir pieslēgums centralizētajai kanalizācijas sistēmai,

– jaunas kanalizācijas sistēmas izbūvi, ja nekustamajā īpašumā jau ir pieslēgums centralizētajai kanalizācijas sistēmai, izņemot, ja ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs izsniedzis tehniskos noteikumus esošās kanalizācijas sistēmas pārbūvei.

***

Saistošos noteikumus var apskatīt portālā rezekne.lv un domes Iedzīvotāju apkalpošanas centrā.

Atstāj komentāru

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

Mēs izmantojam sīkfailus, lai individualizētu Jūsu pārlūkprogrammu pārlūkošanas pieredzi un jums rādāmo saturu. Portāls izmanto tikai nepieciešamos (mājaslapas darbību nodrošinošos vai tās lietošanu atvieglinošos sīkfailus Piekrītu Lasīt vairāk