Par kanalizācijas notekūdeņu izsmeļamo bedru, septiķu, krājrezervuāru reģistrāciju

SIA «Rēzeknes Ūdens» informē, ka saskaņā ar MK noteikumiem Nr.384 «Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu» mājsaimniecību īpašniekiem 2019. gada obligāti jāsāk reģistrēt savas decentralizētas kanalizācijas sistēmas: izsmeļamās bedres, krājtvertnes, septiķa vai lokālo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ar jaudu līdz 5 m3/diennaktī, un kas nav pievienotas centralizētajai kanalizācijas sistēmai.

Latvijas iedzīvotāju izmantotās decentralizētās kanalizācijas sistēmas (izsmeļamo bedru, septiķu) tehniskais stāvoklis un ekspluatācija ir ļoti atšķirīga, un līdz šim valstī nav bijusi apkopota precīza informācija par decentralizētajām kanalizācijas sistēmām, to veidiem un lietotāju skaitu, kas ļautu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai izveidot kopainu par situāciju valstī. No 2022. gada vairs nebūs pieļaujama decentralizēto kanalizācijas sistēmu ekspluatācija, kas izraisa vides piesārņojumu ar neattīrītiem vai daļēji attīrītiem notekūdeņiem.

 Rēzeknes pilsētas domes saistošo noteikumu «Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Rēzeknes pilsētas aglomerācijas teritorijā» 119. punkts paredz:

«Lai attiecīgā decentralizētā kanalizācijas sistēma neradītu draudus cilvēku veselībai un videi, šo noteikumu 118. punktā minētais decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieks vai valdītājs par saviem līdzekļiem nodrošina decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savākto notekūdeņu regulāru nodošanu decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniedzējam. Notekūdeņu nodošanas regularitāte atkarīga no ūdens patēriņa un iekārtas tilpuma, un tiek nodrošināta pēc Decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekotāja pieprasījuma, bet ne retāk kā 1 (vienu) reizi gadā».

 Rēzeknes ūdenssaimniecības aglomerācija decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra datubāzes izveides, uzturēšanas un aktualizācijas funkcijas deleģētas SIA «Rēzeknes Ūdens». Uzņēmums lūdz neatlikt uz pēdējo brīdi un aicina laikus decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekus uzsākt reģistrāciju.

Reģistrēšanas kārtība:

• Decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekam (Īpašumtiesības reģistrētas zemesgrāmatā) jāaizpilda pirmreizējās reģistrācijas forma. Pirmreizējās reģistrācijas formu var saņemt personīgi SIA «Rēzeknes Ūdens», Pils ielā 16 ražošanas tehniskajā daļā, elektroniski SIA «Rēzeknes Ūdens» mājaslapā http://www.rezeknesudens.lv/ vai arī piesakot asenizācijas pakalpojumus.

• Aizpildīto pirmreizējās reģistrācijas formu jāiesniedz personīgi SIA «Rēzeknes Ūdens», Pils ielā 16 ražošanas tehniskajā daļā vai elektroniski sūtot uz e-pastu rezeknes_udens@inbox.lv.

• SIA «Rēzeknes Ūdens» atbildīgie darbinieki pēc iesnieguma sniegto datu pārbaudes un apstrādes reģistrēs Jūsu izsmeļamo krājtvertni, septiķi vai lokālas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrā un izsniegs apliecinājumu par to reģistrāciju.

 Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācija to īpašniekiem jāpabeidz līdz 2021. gada 31. decembrim.

SIA «Rēzeknes Ūdens»

Atstāj komentāru

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

Mēs izmantojam sīkfailus, lai individualizētu Jūsu pārlūkprogrammu pārlūkošanas pieredzi un jums rādāmo saturu. Portāls izmanto tikai nepieciešamos (mājaslapas darbību nodrošinošos vai tās lietošanu atvieglinošos sīkfailus Piekrītu Lasīt vairāk