Izglītība izcilībai Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijā

Viena no pilsētas vecākajām izglītības iestādēm ir Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija (RV1ģ), tās pirmsākumi meklējami pirmskara neatkarīgās Latvijas valsts laikā, kad no 1920. līdz 1944. gadam darbojās Rēzeknes Valsts ģimnāzija. Pašlaik RV1ģ ēkā (Dzirnavu ielā 3A), kas būvēta 1960. gadā, intensīvi notiek vērienīga renovācija, tāpēc mācību process notiek Rēzeknes 4. vidusskolas telpās (Viļānu ielā 2).

Atzīmējot ģimnāzijas 20 gadu jubileju šodien, 26. janvārī, Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā «Zeimuļs» notiek konference «Izglītība izcilībai», lai izvērtētu paveikto un virzītos uz priekšu izglītības procesa kvalitātes un rezultātu pilnveidē. Tajā aicināti piedalīties Rēzeknes Valsts ģimnāzijas un Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas pedagogi, ģimnāzijas skolēni un viņu vecāki, absolventi, Rēzeknes pašvaldības un izglītības iestāžu vadītāji.

«Ģimnāzija attīstās, veido sadarbības tīklu ar Latgales reģiona izglītības iestādēm, izvirzot mērķi – apliecināt sava pedagoģiskā darba kvalitāti un skolēnu sasniegumus un iegūstot Valsts ģimnāzijas statusu kā vienai no Latvijas vispārējās vidējās izglītības kvalitātes stūrakmeņiem, kas nostiprinājusi savu lomu un sniedz ieguldījumu izglītības attīstībā, pierādot, ka spēj mainīties līdzi laikmeta prasībām,» norāda RV1ģ latviešu valodas un literatūras skolotāja, metodiķe Anita Deksne.

Izglītības iestādes vēsture

1920. gadā Rēzeknē nodibināta Valsts ģimnāzija, sākumā īrējot telpas, bet vēlāk pārceļoties uz Rēzeknes Skolotāju institūtu (Atbrīvošanas alejā 71), 1932. gadā ģimnāzija pārceļas uz namu Daugavpils ielā 25 un atkal atgriežas Atbrīvošanas alejā 71, bet 1934. gadā pārceļas uz komercskolas ēkas telpām Dārzu ielā 62. Rēzeknes Valsts ģimnāzija savu darbību pārtrauc 1940. gadā, bet atjauno 1998. gadā. Valsts ģimnāzijas statuss tai piešķirts 2004. gadā, tobrīd izglītības iestādē strādāja 38 skolotāji un 27 tehniskie darbinieki. No 1998. līdz 2015. gadam ģimnāziju vadīja tās pirmais direktors Aivars Vilkaste. Savukārt 2015. gadā Rēzeknes Valsts ģimnāzijas un Rēzeknes 1. vidusskolas reorganizācijas rezultātā tiek izveidota Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija (Dzirnavu ielā 3A), tās vadība tiek uzticēta Dr.paed. Jānim Poplavskim, kurš pašlaik vada 46 skolotāju kolektīvu, 2018./2019. mācību gadā ģimnāzijas 7.–12. klasēs mācās 378 skolēni.

Ģimnāzijas lepnums – pedagogi un audzēkņi

Skolas direktors atzīst, ka ģimnāzijas vislielākā vērtība – jaunieši un pedagogi. Ģimnāzija ir tā izglītības iestāde, uz kuru mācīties nāk īpaši motivēti un mērķtiecīgi jaunieši. Skolēni gūst panākumus pilsētas, novada un valsts mēroga mācību priekšmetu olimpiādēs, zinātnisko darbu konferencēs, konkursos un sacensībās. Ģimnāzijā tiek organizētas atklātās reģionālās olimpiādes fizikā, ķīmijā, latviešu valodā un literatūrā, kulturoloģijā. Direktora vietnieces audzināšanas darbā Astras Prīdānes vadībā aktīvi darbojas skolēnu pašpārvalde kā skolas sabiedriskās dzīves un skolēnu interešu pārstāvniecība.

Kopš 1998. gada ģimnāzijā ir strādājuši un turpina darbu skolotāji: Janīna Miņina, Ārija Melne, Marija Viškere, Ināra Ustinova, Anna Bule, Irēna Prikule, Inessa Špeļkova, Anita Deksne, līdz pat aizvadītajam mācību gadam – arī skolotāja Rita Širina. No 1998. gada skolotāja darbam ģimnāzijā veltījušas (pašlaik strādā arī citās izglītības iestādēs): Nellija Vilkaste, Zenta Jakovele, Ilona Stramkale. Nedaudz vēlāk ģimnāzijas skolotāju saimei pievienojušies un pašlaik ģimnāzijā strādā skolotāji: Inna Pētersone, Olga Gritāne, Jānis Keišs, Vita Ulbicāne un Ļubova Mitrošenko. Ģimnāzijas skolotāji pašlaik savas pedagoģiskā darba gaitas turpina augstskolu līmenī. Skolotāju devums un ieguldījums izglītības procesa, satura un kvalitātes izaugsmē atspoguļojas izglītojamo zināšanās, prasmēs, attieksmē. Ģimnāzijā gūtās zināšanas un pieredze veido pamatu tam, lai gūtu panākumus tālākajā dzīvē, ģimnāzisti tiek budžeta grupās Rīgas Stradiņa universitātē, Rīgas Tehniskajā universitātē un LU. «Ģimnāzija ir iespēja sasniegt pirmās uzvaras, apliecināt sevi konkursos, olimpiādēs, sportā, pašizpausmes mākslā, jo ikvienam jaunietim ir savi mērķi, kurus sasniedzot veidojas Latvijas veiksmes stāsti par jauniešu gaitām zinātnē, medicīnā, uzņēmējdarbībā, žurnālistikā, sabiedriskajās zinātnēs, IKT, dabaszinātnēs, pašvaldību darbā, sportā un daudzās citās jomāsnorāda A. Deksne.

Tradīcijas un ārpustundu aktivitātes

Izdoma, atraktīvisms, pasākumu daudzveidība, jauniešu līdzdalība tautas deju kolektīva «Vadži» (vadītāja Ineta Gleizda) pasākumos un koncertos, jauktā kora «Jubilate» (vadītāja Zinaīda Tabūne) koncertbraucieni, dalība starptautiskās programmas «Comenius» mobilitātes projektos Itālijā, Beļģijā, Vācijā, Čehijā, Turcijā, Francijā, Grieķijā u. c. partnerības valstu skolās un viesģimenēs (koordinatore A. Deksne), pieredzes apmaiņas braucieni un sadarbības partneri visā Latvijā un Valsts ģimnāzijās, vācu valodas padziļināta apguve (skolotāja Marija Viškere) un DSD (Deutsches Sprach­diplom), sadarbības līgums ar Gētes institūtu Rīgā (skolotāja Ginta Lubgāne) skolas nozīmīgums un saņemtie apbalvojumi Ata Kronvalda balvu pasniegšanas ceremonijās – tas viss liecina par ģimnāzijas panākumiem skolēnu izaugsmē.

Skolā ir iedibinātas daudzas tradīcijas, kā Tūrisma salidojums, Dzejas diena, latviešu gadskārtu ieražu svētku svinēšana, Karjeras nedēļa, absolventu salidojums, Žetonu vakars, labāko skolēnu un viņu vecāku godināšana pasākumā «Laureāts», skolēnu iniciatīvu projekti, vecāku iepazīšanās vakars u.c. Runājot par žetonu vakaru, jāatzīmē, ka ir atjaunota tradīcija un jau februārī absolventi piemiņai saņems žetonus – zeltītas nozīmītes RV1ģ ģerboņa veidā. Sadarbībā ar RSEZ SIA «Verems» atbalstu tiek organizēts radošo darbu konkurss reģiona skolām. Augstus panākumus un aktīvu piedalīšanos pasākumos un koncertos apliecina vokālā ansambļa «Noskaņa» (vadītāja Svetlana Bilinska), jauktā kora un tautas deju kolektīva «Skali» (tā ilggadējā vadītāja Gunta Sidorova, pašlaik kolektīvu vada Marika Vaičule) dalībnieki, kā arī jauktais koris (vadītājas Svetlana Bilinska un Aija Cīrule-Leiduma).

Pilotskola projektā «Skola 2030»

RV1ģ ir viena no noteicošajām izglītības iestādēm reģionā un valstī. Ģimnāzija ir Valsts izglītības satura centra (VISC) projekta «Kompetenču pieeja mācību saturā» pilotskola, skolotāji iesaistās apmācībās un jaunveidojamā mācību satura un mācīšanas pieejas aprobācijā. Ģimnāzija veic reģiona pedagogu profesionālās pilnveides un metodiskā darba funkcijas, tiek organizēti kursi, semināri, konferences reģiona skolotājiem par pedagoģijas, skolvadības, inovatīva izglītības procesa organizēšanas jautājumiem. Ģimnāzijā darbojas mācību jomu konsultanti, lai jaunās mācīšanās pieejas ieviešanai skolās attīstītu skolēnu lietpratību un nodrošinātu lielāku mācību satura integrāciju un pedagoģisko sadarbību.

Jāatzīmē, ka skolā darbojas skolotāji-mentori, kā arī programmas «Erasmus+» projektā sākta apmācība mediācijā.

Visu šo gadu laikā nemainīgs ir RV1ģ mērķis – attīstīt skolēnu spēju mācīties, domāt un darboties kompleksās situācijās, dzīvot daudzveidīgā pasaulē kā aktīviem, atbildīgiem pilsoņiem. Skolēnu veiksmes atslēga ir nevis iegūto zināšanu apjoms, bet gan tas, ko viņi spēj paveikt ar savām zināšanām. 

Foto no Rēzeknes Valsts ģimnāzijas arhīva

Atstāj komentāru

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

Mēs izmantojam sīkfailus, lai individualizētu Jūsu pārlūkprogrammu pārlūkošanas pieredzi un jums rādāmo saturu. Portāls izmanto tikai nepieciešamos (mājaslapas darbību nodrošinošos vai tās lietošanu atvieglinošos sīkfailus Piekrītu Lasīt vairāk