Bērnu datu aizsardzība bērnudārzos un skolās

Mūsdienu digitālajā laikmetā bērnu personas datu aizsardzībai ir ļoti svarīga nozīme un tā ir kļuvusi par vienu no pamatpienākumiem, kas būtu stingri jāievēro jebkurai skolai un bērnu dārzam. Protams, uzskatu, ka primāri sava bērna personas datu aizsardzība ir vecāku pārziņā. Papildus bērnu datu apstrādei iestādēs, bērnu fotoattēlu, olimpiāžu, sporta sacensību rezultātu, citu skolu un bērnu dārzu pasākumu fotoattēlu un videoierakstu publiskošana sociālajos tīklos kļuvusi par ikdienu. Tāpēc ir ļoti svarīgi apzināties tiesības un pienākumus, apstrādājot bērnu personas datus, gan skolām, bērnu dārziem, gan arī pašiem vecākiem.

Tātad atgādināšu, kas ir personas dati. Protams, visizplatītākie ir vārds, uzvārds, personas kods. Taču tie nav vienīgie dati, kas ļauj identificēt personu. Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas normām, personas dati ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu.

Skolās un bērnudārzos tiek apstrādāti šādi bērnu personas dati:

• Bērna identifikācijas dati: vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, dzīvesvietas adrese u. c.;

• Bērna vecāku un radinieku vārdi, uzvārdi, personas kodi, kontaktinformācija, darba vietas, amati;

• Bērna sekmju vērtējums, dati pār mācību iestādes apmeklējumu, kavējumiem slimības dēļ, olimpiāžu un sporta sacensību rezultāti;

• Bērna ārpusklases aktivitātes: dalība pulciņos, dalība citos skolas pasākumos;

• fotogrāfijas, audio un video no izglītības iestādes rīkotajiem sporta, izklaides un citiem pasākumiem;

• bērna raksturojoši dati: ģimenes stāvoklis, veselības stāvoklis, dzimtā valoda, tautība, pilsonība u. c.

Saskaņā ar regulas 6. panta 1. punktu, personas datu apstrāde ir likumīga tikai tādā apmērā un tikai tad, ja ir piemērojams vismaz viens no 6. panta pirmajā daļā minētajiem pamatojumiem. Regulā ir noteikti seši vispārīgi tiesiskie pamati: piekrišana; līguma izpilde; juridisks pienākums; sabiedrības intereses; vitālo interešu aizsardzība un leģitīmo interešu ievērošana. Proti, tikai pastāvot kādam no minētajiem tiesiskajiem pamatiem, personas datu apstrāde tiek atzīta par tiesisku.

Sevišķi būtiski no minētajiem principiem ir datu subjekta piekrišana un viņam pieprasītās informācijas minimizēšana, proti, skolai un bērnudārziem jāpieprasa tik daudz informācijas, cik tas nepieciešams to ievākšanas mērķa sasniegšanai. Tātad pārzinim jābūt izstrādātiem iekšējiem normatīvajiem aktiem, kas nosaka datu apstrādes mērķus (tiesiskos pamatus), datu apstrādes veidus un katram vecākam būtu jānodrošina iespēja ar tiem iepazīties. Lai arī bērna, kurš nav sasniedzis pilngadību, vārdā rīkojas viņa vecāki, tomēr viņa viedoklis arī ir respektējams, pat ja tas atšķiras (runa ir par vecāko klašu skolēniem). Izglītības iestādei vajadzētu pēc iespējas vairāk iesaistīt bērnus izteikt savu viedokli.

Izglītības iestādes normatīvajos aktos vajadzētu arī būt atrunātiem noteikumiem, kuros noteikts, kādas ir prasības attiecībā uz fotografēšanu un filmēšanu pašā izglītības iestādē, piemēram, pasākumos, sporta sacensībās, izlaidumos. Arī pašiem bērniem un viņu vecākiem, kuri filmē un fotografē šo pasākumus un vēlāk tos publicē sociālajos tīklos, jāsaprot, ka šādu pasākumu filmēšana, fotografēšana un to materiālu publiskošana ne vienmēr būs tiesiska, kā arī pilna atbildība būs jānes pašiem. Savukārt, ja pati iestāde fotografē un filmē šādu pasākumus un vēlāk to publicē, piemēram, savā mājaslapā (to drīkst darīt), tad šādiem nosacījumiem būtu jābūt atrunātiem iestādes iekšējos normatīvajos aktos.

Jāpievērš uzmanība arī tam, ka izglītības iestādēs rīkotajās sapulcēs, arī klases sapulcēs nav pareizi visu priekšā apspriest kāda konkrēta skolnieka sekmes, uzvedību, veselības stāvokli. Šai normai īpaša uzmanība būtu jāpievērš pašiem pedagogiem, klases audzinātājiem.

Kas attiecas uz bērnu zīmējumiem bērnudārzos, kuri ir pieejami apskatei, jānorāda: ja konkrētam darbam klāt ir pievienota informācija par bērnu (vārds vai uzvārds), tad tie ir personas dati, kurus arī var norādīt.

Tātad katrā gadījumā, kad tiek apstrādāti bērna personas dati, šādai rīcībai jābūt likumīgai un pamatotai. Pārzinim ir pienākums atrunāt katru datu apstrādes veida tiesisko pamatu un noteikt tā mērķi, nodrošināt iespēju iepazīstināt ar šo kārtību vecākus un nepieciešamības gadījumā pareizas piekrišanas saņemšana no bērna vecākiem. Arī pašiem vecākiem būtu jāpievērš liela uzmanība tam, kā tiek apstrādāti viņa bērna personas dati izglītības iestādē.

Saskaņā ar Datu valsts inspekcijas mājaslapā publiski pieejamo informāciju, visbiežāk tiek saņemtas sūdzības par, iespējams, nelikumīgām darbībām ar fiziskas personas datiem izglītības iestādēs, ka iekšējie normatīvie akti neatbilst normatīvo aktu prasībām, netiek ieviestas vai ievērotas tehniskās un organizatoriskās prasības personas datu apstrādes un aizsardzības jautājumos atbilstoši datu apstrādes nolūkam. Starp izglītības iestādēs inspekcijas konstatētajām problēmsituācijām ir, piemēram, izglītojamo personas datu apstrādē iegūtās informācijas nodošana trešajām personām bez tiesiska pamata, neatbilstoši iekšējie normatīvie akti (nepamatotas piekrišanas prasīšana vecākiem, jo nepilngadīgo personu datu apstrādei var būt citi regulā noteiktie tiesiskie pamati). Nav ieviestas atbilstošas tehniskās vai organizatoriskās prasības (nepilngadīgo personu atzīmes tiek publiskotas skolu gaiteņos vai publiski paustas klasē) u.c.

Kā jau norādīju iepriekš, primāri, katra vecāka pienākums aizsargāt un nodrošināt sava bērna personas datus, un ja skolā vai bērnudārzā notiek kāda prettiesiska darbība, sākumā būtu jāvēršas pašā iestādē un tikai tad kādā tiesībsargājošā iestādē.

Margarita VOICIŠA,
domes Juridiskās nodaļas vadītāja, sertificēta datu aizsardzības speciāliste

Atstāj komentāru

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

Mēs izmantojam sīkfailus, lai individualizētu Jūsu pārlūkprogrammu pārlūkošanas pieredzi un jums rādāmo saturu. Portāls izmanto tikai nepieciešamos (mājaslapas darbību nodrošinošos vai tās lietošanu atvieglinošos sīkfailus Piekrītu Lasīt vairāk