Paziņojums dzīvokļu īpašniekiem

0
386

SIA «Rēzeknes Namsaimnieks» rīcībā ir informācija, ka vairākās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, ko apsaimnieko mūsu uzņēmums, dzīvokļu īpašnieku kopsapulču norises un sasaukšanas kārtība neatbilst likumam. Tāpēc vēlamies informēt dzīvokļu īpašniekus par kārtību, kādā jānotiek dzīvokļu īpašnieku kopsapulcēm un šajā sapulcēs izskatāmo lēmumu pieņemšanai.

Vēršam dzīvokļu īpašnieku uzmanību un atgādinām Dzīvokļa īpašuma likuma (turpmāk – Likums) normas.

1) Saskaņā ar Likuma 18. panta otro daļu dzīvokļu īpašnieku kopība par savā kompetencē esošajiem jautājumiem lēmumus var pieņemt šādā veidā:

• dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē (19. pants);

• nesasaucot dzīvokļu īpašnieku kopsapulci, – aptaujas veidā (20. pants);

• citādi savstarpēji vienojoties (21. pants).

2) Likuma 17. panta ceturtā daļa paredz, ka Dzīvokļa īpašnieks, pilnvarojot citu personu pārstāvēt viņa intereses dzīvokļu īpašnieku kopībā, noformē par to rakstveida pilnvarojumu. Vēršam Jūsu uzmanību par pilnvarojuma atbilstošu noformējumu, iekļaujot pilnvarā konkrētu definējumu, ka persona tiek pilnvarota konkrētu darbību veikšanai konkrētajā kopsapulcē, piemēram, līguma parakstīšanai, nevis vispārīgi pārstāvēšanai visās kopsapulcēs un balsošanai.

3) Ierodoties uz dzīvokļu īpašnieku kopsapulci, līdzi obligāti jāņem gan personu apliecinošs dokuments, gan īpašumtiesības apliecinošs dokuments, lai sapulces rīkotājs varētu pārliecināties un identificēt dzīvokļa īpašnieku.

4) Katram kopsapulces protokolam un dzīvokļu īpašnieku reģistrācijas žurnālam jābūt noformētam atbilstoši MK noteikumiem Nr. 916 «Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība» un jāsatur visi nepieciešamie rekvizīti, kuri ietekmē dokumenta juridisko spēku.

5) Likuma 18. panta piektā un sestā daļa nosaka, ka visi dzīvokļu īpašnieku kopības pieņemtie lēmumi noformējami rakstveidā. Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu saprātīgā termiņā, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no tā pieņemšanas dienas nosūta pārvaldniekam.

6) Likuma 19. panta pirmajā un otrajā daļā ir atrunāts, ka dzīvokļu īpašnieku kopsapulci sasauc pēc viena vai vairāku dzīvokļu īpašnieku vai pārvaldnieka iniciatīvas dzīvokļu īpašnieku kopības noteiktajā kārtībā. Uz dzīvokļu īpašnieku kopsapulci ne vēlāk kā nedēļu pirms tās rakstveidā vai citā dzīvokļu īpašnieku kopības noteiktajā kārtībā uzaicināms katrs dzīvokļa īpašnieks. Uzaicinājumā norāda kopsapulces norises vietu, laiku un darba kārtību.

7) Vadoties no Likuma 19. panta trešās, ceturtās un piektās daļas, dzīvokļu īpašnieku kopsapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās dzīvokļu īpašnieki, kuri pārstāv vairāk nekā pusi no visiem dzīvokļu īpašumiem. Ja uz kopsapulci neierodas noteiktais dzīvokļu īpašnieku skaits, kopsapulce uzskatāma par nenotikušu. Dzīvokļu īpašnieki, kuri ieradušies uz kopsapulci, reģistrējas dalībnieku reģistrācijas sarakstā. Dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē tiek ievēlēts kopsapulces vadītājs un protokolētājs.

SIA «Rēzeknes Namsaimnieks» aicina dzīvokļu īpašniekus būt uzmanīgiem un neparakstīt nekādus dokumentus, neiepazīstoties ar to pilnīgu un nepārprotamu saturu, kā arī, parakstot dokumentus, parakstam klāt pierakstīt atšifrējumu un parakstīšanas datumu.

SIA «Rēzeknes Namsaimnieks»

NO COMMENTS123

LEAVE A REPLY

Предлагаемый сервер включает в себя дискуссии, комментарии и чаты, позволяющие пользоваться ими в режиме реального времени. Rezekne.today не контролирует сообщения, информацию и файлы, относящиеся к доске объявлений. Используя этот сервис, Вы соглашаетесь на следующие условия: Вы не имеете права мешать другим пользователям согласно Гражданскому закону ЛР. Запрещается отправлять и публиковать в любом виде незаконную, угрожащую, унижающую, ложную, вульгарную, порнографическую и разжигающую любую вражду информацию, в том числе картинки. Вы не имеете права отправлять и публиковать информацию, программы или материалы любого рода, охраняемые Законом ЛР об авторских правах. Запрещается отправлять и публиковать данные, содержащие компьютерные вирусы, а также данные, которые могут содержать опасные компоненты. Запрещается отправлять и публиковать материалы коммерческого характера. Rezekne.today не несет ответственности за содержание комментариев к статьям и призывает читателей к толерантности, обхождению без грубостей и соблюдению элементарных норм вежливости. В случае несоблюдения этих правил Rezekne.today оставляет за собой право стирать комментарии пользователя и блокировать его доступ к порталу, а также Rezekne.today оставляет за собой право использовать содержание комментариев по своему усмотрению. В случае несоблюдения вышеупомянутых правил будет считаться, что нарушены авторские права, и в зависимости от характера и последствий нарушения нарушитель понесет установленную Законом административную или криминальную ответственность.